تبلیغات

مقررات ملی ساختمان - مبحث چھارم الزامات عمومی ساختمان

به منظور نظارت بر تامین نیازھای حداقل ساکنین و بھره برداران از ابنیه و ساختمان ھای مشمول قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان، از نظر محدودیت ھا، ابعاد حداقل فضاھا، نورگیری و تھویه مناسب و سایر الزامات عمومی، این مقررات بعنوان بخشی از مقررات ملی ساختمان ایران ملاک عمل قرار می گیرد.
طبق ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ١٣٧۴ ، مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنھا با نام مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بھداشت، بھره دھی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی، مورد استفاده قرار می گیرد.

4-1- مبحث چھارم مقررات ملی ساختمان - الزامات عمومی ساختمانکلیات
4-1-1- اھداف
4-1-2- الزام به اجرای مقررات
4-1-3- حدود و دامنه شمول مقررات
4-1-4- تعاریف
4-1-5 دسته بندی ساختمان ھا
4-1-6 انواع تصرف ھا
 

4-2- ضوابط کلی
4-2-1- شکل و ظاھر ساختمان
4-2-2- الزامات کارگاه ساختمانی
4-2-3- الزامات مصالح و فرآورده ھای ساختمانی
4-2-4- الزامات ساختمان درخصوص تأسیسات و تجھیزات شھری
4-2-5- الزامات ساختمان درخصوص حفاظت در برابر لرزش، حرارت و صدا
4-2-6- الزامات ساختمان درخصوص تجھیزات حفاظت در برابرسوانح
4-2-7- ضوابط نگھداری حیوانات خانگی
 

4-3- زمین، ساختمان و نحوه استقرار بنا
4-3-1- قرارگیری ساختمان در زمین
4-3-2- سطوح فاقد سقف
4-3-3- تراز ساختمان نسبت به زمین
 

4-4- ساختمان و اجزایش
4-4-1- دیوارھا، سقف ھا و ستون ھا
4-4-2- بام ھا
4-4-3- پله ھا، راه پله ھا، پله فرار، ورودی، راھروھا، گذرھا، رامپ ھا و جانپناه ھا
4-4-4- آسانسورھا
4-4-5- درھا، پنجره ھا
4-4-6- نمای ساختمان
4-4-7- پیش آمدگی در معابر عمومی
 

4-5- فضاھای داخلی بنا وتاسیسات ویژه
4-5-1- فضای اقامت
4-5-2- فضای اشتغال
4-5-3- فضای تجمعی
4-5-4- فضای انبار
4-5-5- آشپزخانه
4-5-6- توالت و حمام
4-5-7- فضاھای نیمه باز ساختمان
4-5-8- فضاھای محل توقف خودرو
4-5-9- فضاھای تاسیساتی
4-5-10- مشاعات ساختمان
 

4-6- ابعاد الزامی در محیط داخلی بنا
4-6-1- حداقل ابعاد و سطح زیربنای الزامی فضاھا
4-6-2- حداقل ارتفاع الزامی و غیر سرگیر فضاھا
 

4-7- الزامات محیط داخلی به لحاظ تامین نور
4-7-1- تأمین نور طبیعی
4-7-2- تامین نور مصنوعی
 

4-8- الزامات محیط داخلی به لحاظ تھویه
4-8-1- تھویه طبیعی
4-8-2- تھویه مکانیکی
4-8-3- مجراھای ھوادھی یا ھواگیری
 

4-9- الزامات ساختمانی جھت استفاده معلولین،سالمندان و ناتوانان جسمی - حرکتی

کلیات
4-1- اھداف
الف) به منظور نظارت بر تأمین نیازھای حداقل ساکنین و بھره برداران از ابنیه و ساختمان ھای مشمول قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان، از نظر محدودیت ھا، ابعاد حداقل فضاھا، نورگیری و تھویه مناسب و سایر الزامات عمومی، این مقررات بعنوان بخشی از مقررات ملی ساختمان ایران ملاک عمل قرار می گیرد.
ب) طبق ماده ٣٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ١٣٧۴ ، مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنھا با نام مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بھداشت، بھره دھی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی، مورد استفاده قرار می گیرد.

4-1-2 الزام به اجرای مقررات
الف) ھمانند سایر مباحث مقررات ملی ساختمان ایران، رعایت این مقررات در طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بھره برداری و نگھداری بناھا توسط کلیه دستگاهھای دولتی و عمومی و شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازندگان و مھندسان در مناطق شمول مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
ب) در صورت وجود مقررات دیگر مغایر، رعایت این مقررات در الویت است. این به معنای رعایت نشدن مقررات مصوب دیگر، درصورت عدم مغایرت با این مقررات و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان ایران نیست.
ج) ھرگونه تغییر در این مقررات باید پس از طی مراحل قانونی و توسط مقامات ذیربط در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و ابلاغ وزارت مسکن و شھرسازی صورت گیرد. بدین ترتیب مستثنی نمودن ساختمانھا از مواردی یا کل این مجموعه مقررات بدون طی مراحل قانونی ممنوع است.
د) نھادھای ناظر بر امر ساختمان (شھرداری ھا و دیگر دستگاه ھای نظارت کننده در شھرکھا و شھرھای جدید، سازمان ھای نظام مھندسی استان ھا و مھندسان ناظر در مناطق شمول مقررات ملی ساختمان) موظف به نظارت بر اجرای این مقررات می باشند.

4-1-2 حدود و دامنه شمول مقررات
الف) این مقررات ناظر بر کلیه ساختمان ھا و سازهھای مشمول قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان در کشور می باشد.
ب) رعایت این مقررات برای کلیه ساختمانھای آتی الاحداث الزامی است.
ج) رعایت این مقررات در ابنیه در دست احداث و ساختمان ھای موجود بسته به تشخیص کارشناسی نھاد ناظر در امر ساختمان در ھنگام مرمت و بازسازی یا تغییر کاربری و دیگر تغییرات اساسی بنا الزامی است.
د) ساختمان ھای ثبت شده در سازمان میراث فرھنگی و ساختمان ھای دیگری که به تشخیص سازمان میراث فرھنگی دارای ارزش تاریخی، فرھنگی و معماری خاص می باشند، از این قانون مستثنی بوده و رعایت این مقررات در آنھا بسته به نظر کارشناسی آن سازمان خواھد بود.
هـ) در ھمه اتاق ھا و فضاھای موجودی که بعلت عدم ھماھنگی با این مقررات برای متصرفین غیر ایمن و خطرناک تشخیص داده شود، نھاد ناظر بر امر ساختمان در مھلت مقرر باید در مورد تعمیرات و تعبیه تجھیزات لازم به دارنده ملک و بنا دستور اقدام دھد.
و) در ھیچ ساختمان موجودی نباید تعمیرات و تغییراتی صورت گیرد که باعث تقلیل اندازه اتاقھا یا سطوح بازشو تھویه یا نورگیری آنھا و موجب مغایرت با دیگر الزامات این مقررات گردد.
س) سازه ھای موقتی که جھت اسکان بازماندگان حوادث غیرمترقبه اختصاص می یابند، از این ضوابط مستثنی ھستند.

4-1-4 تعاریف
ساختمان ھای مسکونی

- ساختمانھای مسکونی بر اساس تقسیم بندی انجام شده در مصوبه مورخ 1371.2.14 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، به سه گروه مجتمع آپارتمانی، چند خانواری و تک واحدی تقسیم می شوند.
- در ساختمانھای متداول مسکونی و عمومی فضاھای داخل بنا را بصورت زیر می توان تقسیم بندی کرد:
فضاھای: اقامت، اشتغال، تجمعی، انبار، آشپزخانه، توالت و حمام، توقف خودرو، تاسیسات، مشاعات، فضاھای باز بین داخل و خارج ساختمان.
- ساختمان ھای عمومی : ساختمان ھایی ھستند که به واسطه نوع کاربری ھای مستقر در آن، ورود عموم به بخ شھای اصلی این ساختمان مجاز است.
- ساختمان ھای عمومی بغیر از در نظر گرفتن ضوابط مبحث چھارم، تابع دستورالعملھای نھادھای مربوطه و بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز می باشند.
- در ساختمان ھای عمومی باید علاوه بر ضوابط فوق، ضوابط و مقررات شھرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی مصوب شورای عالی شھر سازی و معماری ایران رعایت گردد.
- موقعیت اضطراری
- راه دوم امداد رسانی
- فضای امدادرسانی
- راه ھای امداد رسانی
- نھاد ناظر بر امر ساختمان
- نھاد مسئول امر ساختمان
- فضاھای اقامتی
- فضای اشتغال
- فضای انبار

- سازه ھای موقت
- سازه ھای موقت از نظر محدودیت ھای کلی باید تابع ضوابط حداقل تصرفھای دائم باشند.
- کلیه سازه ھای موقت باید دارای مجوز احداث و درصورت داشتن کاربری، دارای پروانه کار باشند.حداکثر زمان مجوزھای سازه ھای موقت ١٢ ماه می باشد. درصورت تأیید ادامه برپائی سازه موقت پس از این مھلت، کلیه مجوزھا باید مجدداً تمدید گردد.
- کلیه سازه ھای موقت باید دارای استحکام ساختاری، ایمنی در برابر حریق، سیستم خروج ایمن، نور، ھوا و تامین نیازھای بھداشتی طبق این ضوابط باشد.
- در کلیه سازه ھای موقت، رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ھا در مقابل
حریق) الزامی است.

4-1-5 دسته بندی ساختمان ھا
ساختمانھا از نظر الزامات عمومی ساختمان به صورت زیر دسته بندی می شوند:
الف) گروه بندی کلی:
ساختمان ھای ١و ٢طبقه، ساختمان ھای ٣ و ۴طبقه و ساختمانھای بیش از ۴طبقه.
ب) گروه بندی جزئی:
ساختمان ھای ١و ٢طبقه خود نیز دارای سه تیپ است: ساختمانھای ردیفی، ساختمانھای مجزا و برونگرا و ساختمانھای ترکیبی با الگوی سنتی و درونگرا.
- ساختمانھای ٣و ۴طبقه و ھمین طور بیش از ۴طبقه نیز دارای دو حالت ھستند:ردیفی و مجزا. (جدول شماره ١).

ادامه مطلب مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان - الزامات عمومی ساختمان را از لینک زیر با فرمت PDF دانلود نمایید.

پسورد: www.civilmaster.ir

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: آیین نامه و مقررات مقررات ملی ساختمان مقررات ملی ساختمان - مبحث چھارم الزامات عمومی ساختمان