تبلیغات

شاخص ‌های تعدیل آحاد بها سال های 1360 تا 1364

شاخص‌های تعدیل آحاد بها سال 1360 و 1361
شاخص های تعدیل سه ماهه چهارم سال 1360 و سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 1361بخشنامه شماره 1-1831-54-2900

شاخص‌های تعدیل آحاد بها سال 1362
شاخص های تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 1362 بخشنامه شماره 1-10481-54-3001

شاخص‌های تعدیل آحاد بها سال 1363
شاخص های تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم وسوم و چهارم سال 1363 بخشنامه شماره 1-900-54-400

شاخص‌های تعدیل آحاد بها سال 1364
شاخص های تعدیل آحاد بها مربوط به سال 1364 بخشنامه شماره 1-3830-54-990
 

جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل های تعدیل سال های 60 ، 61 ، 62 ، 63 و 64 با فرمت PDF
 

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: شاخص های تعدیل آحاد بها شاخص ‌های تعدیل آحاد بها سال های 1360 تا 1364