تبلیغات

مهندسی عمران ایران

مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1388

نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1388 100.6397 مورخ 1389.02.04
به استناد ماده 6 آببن نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه – مصوب سال 1352 هیات وزیران، به پیوست نرخ فولاد و سیمان برای دوره های یه ماه وال و دوم سال 1388 در دو پیوست و 7 صفحه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است برای پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ مصالح در شش ماه اول سال 1388، برای پیمان های فاقد تعدیل آحادبهایی که با عنوان "انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا" براساس ضوابط بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.05.24 منعقد شده و مشمول ضوابط پیوست شماره 5 پیمان یاد شده باشند ابلاغ می شود.

شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1388

شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1388 بخشنامه شماره 100-6401 مورخ 1389.04.02

نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران (قسمت 1)

چکیده
با توجه به رشد سریع تحقیقات علمی و عملی علوم و فنون نانو در کلیه علوم و صنایع توجه بسیاری کمی به کاربردهای این پدیده در صنعت ساختمان و بطور عام در ساخت و ساز شده است. ولی اخیرا با توجه به تقویت کننده ها و استحکام دهنده های نانویی در مصالح ساخت و ساز، موج جدیدی با شتاب فزاینده ای صنعت ساخت و ساز و مهندسی عمران را در برگرفته است.
کربن نانوتیوب ها، استوانه های تو خالی از تک ورقه های گرافیتی هستند که به شکل استوانه پیچیده شده اند، این مواد دارای خواص ساختاری مکانیکی و الکتریکی فوق العاده ای هستند که ناشی از خواص ویژه پیوندهای کربنی و تقارن استوانه ای آنهاست.
در مورد کربن، کربن نانوتیوب ها و کربن فایبرز، خواص، کاربردهای و روش های تولید انواع مختلف آنها و Modify کردن کربن نانوتیوب ها و کربن فایبرز، خواص، کاربردهای و روشهای تولید انواع مختلف آنها و آنها بر حسب نیاز، تحقیقات تاکنون انجام گرفته است و از آنجا که نانو لوله های کربن از کربن گرافیتی ساخته شده اند مقاومت بسیار خوبی در برابر حملات شیمیایی داشته و نیز پایداری حرارتی خیلی خوبی دارند.
در این مقاله سعی شده است تحقیقاتی جامع پیرامون نحوه تولید نانو تیوب ها صورت گیرد و همچنین استفاده کاربردی این علم را در صنعت ساختمان در حوزه سیمان و بتن مورد ارزیابی قرار دهیم.

صفحه 7 از 98


مسیر شما: مهندسی عمران