تبلیغات

فهرست های بهای سال 1388

توجه دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران را به حذف ضریب بالاسری، ضریب منطقه ای و ضریب صعوبت ترافیک در فهرست بهای سال 1388 و در نتیجه، از برآورد طرح هایی که بر اساس این فهرست ها تهیه می شوند جلب می نماید.

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور مصوبه شماره 42339.ت33497 هـ ، مورخ 1385.4.20 هیات محترم وزیران، به پیوست " فهرست‌های واحد سال 1388 " از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به عدم لحاظ ضرایب بالاسری، منطقه ای و صعوبت ترافیک در فهرست های بها، در تهیه برآورد هزینه اجرای کارها براساس این فهرست های بها، ضرایب فوق اعمال نمی شود.

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن رسته راه و ترابری سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی 1388

موضــوع : فهرست‌های بهای سال 1388
شـماره بـخشنـامه : baha88
تاریخ ابـلاغ : 1388.09.16
تاریخ اجـرا : 1388.09.16
تاریخ تصـویب : 1388.09.16

جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل های فهرست بهای سال 1388 با فرمت PDF

مطالب نه چندان بی‌ربط