تبلیغات

فهرست بها و بخشنامه ها

در این قسمت به منظور دسترسی آسان کاربران سایت، فهرست های بهای رشته های مختلف به تفکیک سال ابلاغ آنها و همچنین بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( سازمان برنامه و بودجه ) قرار گرفته است.

آیین نامه خرید خدمات مشاوره (آیین نامه بند هـ‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات) - بخشنامه 193542.ت42986ک

این آیین نامه به نحوه ارجاع کار و قیمت گذاری خدمات مشاور در تمامی پروژه های مشمول قانون برگزاری مناقصات (قانون مناقصات) می پردازد. این مصوبه جایگزین (اصلاحیه) تصویب نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 1385.7.16 هیئت وزیران می باشد.

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1388.7.18 بنا به پیشنهاد شماره 100.30576 مورخ 1388.3.31 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت جزء «ج» بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855ه‍ـ مورخ 1386.10.1 آیین نامه خرید خدمات مشاوره را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه خرید خدمات مشاوره

فصل اول- کلیات
ماده1- هدف و کاربرد

الف- هدف: در اجرای بند (ه‍) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، ضوابط، موازین و معیارهای خرید خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین می شوند:
1- انتخاب مشاوران صلاحیتدار و توانمند؛
2- ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره؛
3- تضمین کیفیت خدمات مشاوره.

ب- کاربرد: تمام دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1)  قانون برگزاری مناقصات، باید مقررات این آیین نامه را برای خرید خدمات مشاوره در معاملات بزرگ رعایت کنند. خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط بر اساس ماده (24) این آئین نامه خواهد بود.

ادامه مطلب...

شرایط عمومی پیمان - نشریه شماره 4311 - بخشنامه شماره 102.108854.842

شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان (نشریه 4311) بر اساس بخشنامه شماره 102.108854.842 در تاریخ 78.3.3 به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردید. این موافقتنامه (شرایط عمومی و شرایط خصوص پیمان و مقررات آنها) به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه ، آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوبه 24525/ت13898هـ مورخ 75.4.4 هیات وزیران) از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شمار می رود و می بایست برای انعقاد پیمان ها مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که این مجموعه ، به طور کامل پاسخگوی نیاز کار نباشد ، دستگاه اجرایی تغییرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می نماید تا پس از تایید معاونت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه بودجه) به مورد اجرا گذاشته شود.
لازم به ذکر است طی این بخشنامه پیمان های حمل و نقل ، پیمان های خرید مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات و پیمانهای تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از 75 درصد برآورد هزینه آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است، مشمول این بخشنامه (شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان) نیست.

ادامه مطلب...

راهنمای مناقصه - بخشنامه شماره 101.95579

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره 101.95579 مورخ 1384.5.26
موضوع : راهنمای مناقصه
به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور، به پیوست، راهنمای مناقصه همراه با ویرایش انگلیسی آن، از نوع گروه سوم، ابلاغ می شود.
شامل: دستورالعمل شرکت در مناقصه و دعوتنامه و فرمهای مناقصه

پیش گفتار
این مجموعه، با تدوین فرآیندها، گردش کارها، و فرم های مورد نیاز مناقصه کارهایی که به روش متعارف (طراحی، مناقصه و اجرا) واگذار می شوند، با هدف تسهیل در برگزاری مناقصه، به عنوان راهنما تهیه شده است.
راهنمای حاضر، براساس قانون برگزاری مناقصات، مصوب 1383.1.25 مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، و دستگاه های اجرایی باید در استفاده از آن، قانون یاد شده را رعایت نمایند . این راهنما، با در نظر گرفتن یک نمونه مناقصه بین المللی تدوین شده است؛ از این رو، دستگاه های اجرایی میتوانند برای مناقصه های داخلی، موارد غیر لازم آن را حذف کنند.
از ... تهیه کننده راهنما، مهندسان مشاور ... مدیر طرح، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، دفتر مسئول و ... که در شکل گیری، تهیه، و انتشار این راهنما همکاری داشته اند، قدردانی میشود.

معاون امور فنی – تابستان 1384

ادامه مطلب...

فهرست های بهای سال 1388

توجه دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران را به حذف ضریب بالاسری، ضریب منطقه ای و ضریب صعوبت ترافیک در فهرست بهای سال 1388 و در نتیجه، از برآورد طرح هایی که بر اساس این فهرست ها تهیه می شوند جلب می نماید.

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور مصوبه شماره 42339.ت33497 هـ ، مورخ 1385.4.20 هیات محترم وزیران، به پیوست " فهرست‌های واحد سال 1388 " از نوع گروه اول ( لازم الاجرا ) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ می شود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به عدم لحاظ ضرایب بالاسری، منطقه ای و صعوبت ترافیک در فهرست های بها، در تهیه برآورد هزینه اجرای کارها براساس این فهرست های بها، ضرایب فوق اعمال نمی شود.

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن رسته راه و ترابری سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1388

ادامه مطلب...

فهرست‌ های بهای سال 1387

فهرست ‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال 1387
اصلاح نامه فهرست‌ بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته سد‌سازی سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
فهرست‌ بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
ادامه مطلب...

صفحه 1 از 2

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: فهرست بها و بخشنامه ها