تبلیغات

مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

به استناد ماده 6 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1352 هیات وزیران ، به پیوست نرخ فولاد و سیمان برای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 در دو پیوست و 9 صفحه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ، برای پرداخت ما به التفاوت خریدهای شش ماه دوم سال 1389 ، برای پیمان‌های فاقد تعدیل آحادبهایی که با عنوان "انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا" براساس ضوابط بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.08.24 و یا با عنوان "انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع" براساس ضوابط بخشنامه شماره 100.6405 مورخ 1389.02.04 منعقد شده‌اند و شمول ضوابط پیوست شماره پنج پیمان‌های یاد شده باشند، برای پرداخت ما به التفاوت نرخ سیمان و فولاد از پیوست‌های شماره دو و سه این بخشنامه استفاده می‌شود.
در ضمن مابه التفاوت نرخ فولاد با اعمال ضریب 1.14 و پس از کسر وجوه قانونی و قردادی قابل پرداخت است.
تبصره : در قراردادهای منعقده براساس ضوابط بخشنامه‌های یاده شده، در حالتی که پرداخت ما به التفاوت براساس ضوابط پیوست شماره 5 منفی و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور شود ، ضریب 1.14 در فرمول مربوط اعمال نمی شود.
یادآور می شود پیمان هایی که بر حسب ضوابط و مقررات ، تعدیل آنها باید براساس شاخص های پیوست شماره 1 و 2 محاسبه شود ، به ترتیب از ابتدای سال 1384 و 1388 در هر دوره موکول به اخذ مجوز ازشورای عالی فنی است.

جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 با فرمت PDF

امکان دانلود فقط برای کاربران سایت مقدور است.

برای ثبت نام رایگان در سایت ، کلیک کنید.

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: مابه التفاوت مصالح مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389