تبلیغات

مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388

به استناد ماده 6 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1352 هیات وزیران ، به پیوست نرخ فولاد و سیمان برای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 در دو پیوست و 7 صفحه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ، برای پرداخت ما به التفاوت خریدهای شش ماه دوم سال 1388 با توجه به بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.08.24 برای پیمان های فاقد تعدیل آحاد بهایی که با عنوان " انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا " بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.08.24 منعقد شده اند و مشمول ضوابط پیوست شماره 5 پیمان یاد شده باشند ، برای پرداخت ما به التفاوت نرخ سیمان و فولاد از پیوست های شماره دو و سه این بخشنامه استفاده می شود.
در ضمن مابه التفاوت نرخ فولاد با اعمال ضریب 1.14 و پس از کسر وجوه قانونی و قردادی قابل پرداخت است.
تبصره : در قراردادهای منعده براساس ضوابط بخشنامه 100.142825 مورخ 1385.08.24 در حالتی که پرداخت ما به التفاوت براساس ضوابط پیوست شماره 5 منفی و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور شود ، ضریب 1.14 در فرمول مربوط اعمال نمی شود.
یادآور می شود پیمان هایی که بر حسب ضوابط و مقررات ، تعدیل آنها باید براساس شاخص های پیوست شماره 1 و 2 محاسبه شود ، به ترتیب از ابتدای سال 1384 و 1388 در هر دوره موکول به اخذ مجوز ازشورای عالی فنی است.

جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 با فرمت PDF

امکان دانلود فقط برای کاربران سایت مقدور است.

برای ثبت نام رایگان در سایت ، کلیک کنید.

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: مابه التفاوت مصالح مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388