تبلیغات

مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1388

نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1388 100.6397 مورخ 1389.02.04
به استناد ماده 6 آببن نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه – مصوب سال 1352 هیات وزیران، به پیوست نرخ فولاد و سیمان برای دوره های یه ماه وال و دوم سال 1388 در دو پیوست و 7 صفحه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است برای پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ مصالح در شش ماه اول سال 1388، برای پیمان های فاقد تعدیل آحادبهایی که با عنوان "انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا" براساس ضوابط بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.05.24 منعقد شده و مشمول ضوابط پیوست شماره 5 پیمان یاد شده باشند ابلاغ می شود.
جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1388 با فرمت PDF

امکان دانلود فقط برای کاربران سایت مقدور است.

برای ثبت نام رایگان در سایت ، کلیک کنید.

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: مابه التفاوت مصالح مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1388