تبلیغات

مابه التفاوت نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1387

مابه التفاوت نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه سه ماه اول ، دوم و سوم سال 1387 بخشنامه شماره 100.122684 مورخ 1387.12.24 در خصوص نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1387.
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن، به پیوست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه برای دوره های سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1387 در دو پیوست و 11 صفحه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، برای پرداخت ما به التفاوت خریدهای نه ماه اول سال 1387 با توجه به بخشنامه شماره 54.2339-2395.5-102 مورخ 1372.12.25 برای پیمان هایی که تعدیل آن ها طبق ضوابط، براساس شاخص های پیوست دو محاسبه شده است، با شرایط زیر ابلاغ می شود.جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل مابه التفاوت نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه سه ماه اول ، دوم و سوم سال 1387 با فرمت PDF

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: مابه التفاوت مصالح مابه التفاوت نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1387