تبلیغات

مابه التفاوت مصالح

مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389

به استناد ماده 6 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1352 هیات وزیران ، به پیوست نرخ فولاد و سیمان برای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 در دو پیوست و 9 صفحه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ، برای پرداخت ما به التفاوت خریدهای شش ماه دوم سال 1389 ، برای پیمان‌های فاقد تعدیل آحادبهایی که با عنوان "انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا" براساس ضوابط بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.08.24 و یا با عنوان "انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع" براساس ضوابط بخشنامه شماره 100.6405 مورخ 1389.02.04 منعقد شده‌اند و شمول ضوابط پیوست شماره پنج پیمان‌های یاد شده باشند، برای پرداخت ما به التفاوت نرخ سیمان و فولاد از پیوست‌های شماره دو و سه این بخشنامه استفاده می‌شود.

ادامه مطلب...

مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388

به استناد ماده 6 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1352 هیات وزیران ، به پیوست نرخ فولاد و سیمان برای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 در دو پیوست و 7 صفحه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ، برای پرداخت ما به التفاوت خریدهای شش ماه دوم سال 1388 با توجه به بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.08.24 برای پیمان های فاقد تعدیل آحاد بهایی که با عنوان " انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا " بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.08.24 منعقد شده اند و مشمول ضوابط پیوست شماره 5 پیمان یاد شده باشند ، برای پرداخت ما به التفاوت نرخ سیمان و فولاد از پیوست های شماره دو و سه این بخشنامه استفاده می شود.

ادامه مطلب...

مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1388

نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1388 100.6397 مورخ 1389.02.04
به استناد ماده 6 آببن نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه – مصوب سال 1352 هیات وزیران، به پیوست نرخ فولاد و سیمان برای دوره های یه ماه وال و دوم سال 1388 در دو پیوست و 7 صفحه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است برای پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ مصالح در شش ماه اول سال 1388، برای پیمان های فاقد تعدیل آحادبهایی که با عنوان "انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا" براساس ضوابط بخشنامه شماره 100.142825 مورخ 1385.05.24 منعقد شده و مشمول ضوابط پیوست شماره 5 پیمان یاد شده باشند ابلاغ می شود.

ادامه مطلب...

مابه التفاوت نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1387

مابه التفاوت نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه سه ماه اول ، دوم و سوم سال 1387 بخشنامه شماره 100.122684 مورخ 1387.12.24 در خصوص نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1387.
به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن، به پیوست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه برای دوره های سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1387 در دو پیوست و 11 صفحه که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، برای پرداخت ما به التفاوت خریدهای نه ماه اول سال 1387 با توجه به بخشنامه شماره 54.2339-2395.5-102 مورخ 1372.12.25 برای پیمان هایی که تعدیل آن ها طبق ضوابط، براساس شاخص های پیوست دو محاسبه شده است، با شرایط زیر ابلاغ می شود.جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل مابه التفاوت نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه سه ماه اول ، دوم و سوم سال 1387 با فرمت PDF

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: مابه التفاوت مصالح