تبلیغات

شاخص های تعدیل آحاد بها

تعدیل در لغت به معنای برابر کردن، هم وزن نمودن و در عرف پروژه های عمرانی، متناسب نمودن قیمت های قرارداد در مدت اجرا، با استفاده از شاخص های تعدیل آحاد بها می باشد.
شاخص های تعدیل بیشتر با استفاده از مبانی مواد و مصالح ، دستمزد و ماشین آلات تعیین می شود.
ابلاغ شاخص های دوره های سه ماهه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) ، هر سه ماه یکبار می بایست منتشر و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
لازم به یاد آوری است که بخش اقتصادی بانک مرکزی ایران نیز براساس بررسی های مستمر، شاخص بهای عمده فروشی کالا و اقلام در ایران و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ماهیانه را تعیین و به صورت مجله در دسترس واحدهای علاقمند قرار می دهد. همچنین خاطر نشان می گردد که استفاده از این شاخص ها الزامی نیست، اما در مواردی که برای آنها شاخص وجود ندارد می توان از شاخص های بانک مرکزی برای تعدیل قیمت ها استفاده نمود.

  • شاخص های تعدیل آحاد بها

    تعدیل در لغت به معنای برابر کردن، هم وزن نمودن و در عرف پروژه های عمرانی، متناسب نمودن قیمت های قرارداد در مدت اجرا، با استفاده از شاخص های تعدیل آحاد بها می باشد.
    شاخص های تعدیل بیشتر با استفاده از مبانی مواد و مصالح ، دستمزد و ماشین آلات تعیین می شود.
    ابلاغ شاخص های دوره های سه ماهه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) ، هر سه ماه یکبار می بایست منتشر و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
    لازم به یاد آوری است که بخش اقتصادی بانک مرکزی ایران نیز براساس بررسی های مستمر، شاخص بهای عمده فروشی کالا و اقلام در ایران و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ماهیانه را تعیین و به صورت مجله در دسترس واحدهای علاقمند قرار می دهد. همچنین خاطر نشان می گردد که استفاده از این شاخص ها الزامی نیست، اما در مواردی که برای آنها شاخص وجود ندارد می توان از شاخص های بانک مرکزی برای تعدیل قیمت ها استفاده نمود.


مسیر شما: مهندسی عمران