تبلیغات

روز مهندس خجسته باد

دکتر مهدی قالیبافیان پدر بتن ایراناگر فضیلت دانشمندان کشف و تدوین قانونمندی های جهان محیط بر انسان و جوامع انسانی است، منزلت و وظیفه ی مهندسان، به کارگرفتن این قانونمندی ها برای تغییر و بهبود شرایط زیست و کار انسان ها و تلاش مستمر برای حل مشکلات جوامع انسانی می باشد و این تلاش است که حرکت جوامع انسانی را به سوی تعالی میسر می سازد.

در پیشواز نو شدن سال، نامیدن پنجم اسفند به نام روز مهندسی و بزرگداشت آن تلاشی است برای برآشفتن خواب این برکه، زدودن خزه‌ها و دمیدن روح نوروز در رگ و پی مهندسی ایرانی، تلاشی است برای این که امسال آن چه می‌سازیم به از پارسال باشد. بیایید در سالی که پیش روست آن چه را طرح می‌کنیم و می‌سازیم با علم روز دنیا روزآمد کنیم و هرکجا که توانستیم در آن روح ایرانی بدمیم.

این روز را به تمامی مهندسان تبریک باد.


مسیر شما: مهندسی عمران