تبلیغات

محاسبه دقیق افت های تاندون پیش تنیدگی در سازه های بتن پیش تنیده - 2

افت در اثر تغییر شکل الاستیک
با توجه به مطالعات انجام گرفته محاسبات با بررسی تغییر در نیروی پیش تنیدگی در سطح تراز تاندون انجام می شود؛ (تغییر در نیروی پیش تنیدگی در اثر تغییر شکل الاستیک با Δfp نشان داده می شود) و با توجه به یکسان بودن کرنش ها در سطح تراز تاندون رابطه (16) به دست می آید.
رابطه (16)
تنش های بوجود آمده در بتن در سطح تراز تاندون ها در اثر نیروهای پیش تنیدگی نیز با توجه به رابطه (18) حاصل می شود. (در رابطه زیر Pe مقدار نیروی پیش تنیدگی مؤثر در سطح تراز تاندون ها می باشد)
رابطه (17)
رابطه (18)
بدین ترتیب مقدار افت در اثر تغییر شکل الاستیک با توجه به رابطه زیر حاصل خواهدگردید.
رابطه (19)
ولی در مورد حالت پس کشیدگی تاندون ها باید در نظر گرفت که نحوه کشش تاندون ها به چه شکل خواهد بود؛ اگر کل تاندون ها در یک مرحله کشیده شود؛ با توجه به اینکه جک های کششی، تاندون ها را تا رسیدن به کشش مورد نظر می کشند، هیچگونه افتی در تاندون ها در اثر تغییر شکل الاستیک به وجود نخواهد آمد؛ البته باید در این مورد توجه گردد که اثر وزن تاندون نیز به حساب آمده است؛ ولی اگر تاندون ها در چند مرحله کشیده شوند؛ باید اثرات هر بار کشش تاندون ها در نظر گرفته شود؛ و افت ناشی از کشش تاندون ها در مراحل بعدی منظور گردد؛ اگر فرض شود که تاندون ها در n مرحله کشیده می شوند؛ و در هر مرحله سطح مقطع تاندون ها برابر می باشد؛ روابط زیر برای fco (تنش بتن در تراز تاندون) به دست می آید.
رابطه (20)
با توجه به توضیحات بالا مقدار تغییرات تنش در مرحله دوم و سوم کشش با توجه به روابط زیر حاصل شد.
رابطه (21)، رابطه (22) ، رابطه (23)، رابطه (24)، رابطه (25)، رابطه (26)، رابطه (27)، رابطه (28)، رابطه (29) و رابطه (30)

با ادامه فرآیند بالا برای n مرحله کشش رابطه زیر برای تنش مؤثر بتن در سطح تراز تاندون حاصل شد.
رابطه (31)

افت در اثر تورفتگی در گیره
در مواردی که گیره های به کار گرفته شده صلبیت کافی را برای تاندون ها بوجود نیاورند؛ تاندون ها در داخل گیره ها می لغزند؛ که مقدار این لغزش بستگی به نوع گیره و نحوه اتصال آن دارد؛ مقدار این تورفتگی معمولاً توسط جداولی بوسیله کارخانجات سازنده ارائه می گردد؛ در این مورد با فرض تورفتگی در گیره برابر با δad محاسبات انجام شده؛ و تغییر تنش در اثر تورفتگی با استفاده از روابط زیر به دست آمد.
رابطه (32)
رابطه (33) و رابطه (34)

در روابط بالا افت اصطکاکی با استفاده از رابطه (15) محاسبه شده در قبل در نظر گرفته شده است.
رابطه (35)
با توجه به اینکه تنها مجهول موجود در رابطه فوق مقدار xA بود؛ با استفاده از حل رابطه فوق طول مؤثر در تورفتگی به دست آمد؛ با در دست داشتن مقدار طول مؤثر در تو رفتگی تغییرات نیروی پیش تنیدگی در تاندون نیز به دست آمد.
رابطه (36)
ادامه دارد...

مطالب نه چندان بی‌ربط


مسیر شما: مقالات مقالات محاسبه دقیق افت های تاندون پیش تنیدگی در سازه های بتن پیش تنیده - 2